โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ข้อมูลโรงเรียน , แนะนำโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียน , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนประถม , โรงเรียน , โรงเรียนสองภาษา , โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว , แนะนำโรงเรียนสองภาษา , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนเขตลาดพร้าว

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเริ่มเปิดรับนักเรียนอนุบาลรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเตรียมอนุบาล 23 คน และอนุบาล 1 จำนวน 24 คน รวม 47 คน อำนวยการสอนโดย ผศ.จินนาภา สีตบุตร อาจารย์ใหญ่ท่านแรกผู้วางรากฐานปรัชญานวัตกรรมและแนวคิด การจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual) ต่อมาในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันโรงเรียนสองภาาาลาดพร้าว เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6

ข้อมูลโรงเรียน , แนะนำโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียน , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนประถม , โรงเรียน , โรงเรียนสองภาษา , โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว , แนะนำโรงเรียนสองภาษา , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนเขตลาดพร้าว

หลักสูตรระดับอนุบาล

หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2546 คือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมที่หลายหลาย ได้แก่ Whole Language, Literacy Approach, Project Approach, Multiple Intelligences, Montessori, Froebel

ข้อมูลโรงเรียน , แนะนำโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียน , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนประถม , โรงเรียน , โรงเรียนสองภาษา , โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว , แนะนำโรงเรียนสองภาษา , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนเขตลาดพร้าว

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

เมื่อนักเรียนอนุบาล 1 รุ่นแรก เรียนจบระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาภายใต้กรอบโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นสากลว่า หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) และกรอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ


การรับสมัครนักเรียน

1.รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 - 14 ปี
2.รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.รับนักเรียนไป-กลับ
4.ผู้ปกครองต้องนำมาสมัครด้วยตนเอง
5.โรงเรียนจะสัมภาษณ์พื้นฐานความพร้อมของนักเรียนทุกคน


หลักฐานการรับสมัคร

1.สูติบัตร (ฉบับจริงพร้มสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว ทั้งบิดา มารดา ท่านละ 1 รูป
5.สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และคุณแม่ (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง)


หลักฐานการเรียน

1.ชั้นอนุบาล 1 ใช้สมุดสุขภาพ
2.ชั้นอนุบาล 2-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก),
Portfolio, บัตรสุขภาพ หรือ สศ.3 (ระดับอนุบาล ถ้าไม่มีใช้สมุดสุขภาพแทน)


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ข้อมูลโรงเรียน , แนะนำโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียน , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนประถม , โรงเรียน , โรงเรียนสองภาษา , โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว , แนะนำโรงเรียนสองภาษา , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนเขตลาดพร้าว
สมัครด้วยตนเองได้ที่ : โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เลขที่ 401 ถนนลาดพร้าวซอย 126
เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทร : 02-530-3030 ต่อ 512
Fax : 02-530-4906
E-mail : lbs@lbs.ac.th


ที่ตั้งโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ข้อมูลโรงเรียน , แนะนำโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียน , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนประถม , โรงเรียน , โรงเรียนสองภาษา , โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว , แนะนำโรงเรียนสองภาษา , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนประถม , โรงเรียนเขตลาดพร้าว

Facebook Comment