โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน


โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน (Kensington International Kinsington)


สถานที่ตั้ง

9 บางพรม 16 ถ.ราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


ข้อมูลของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตันเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ มุ่งมั่นที่จะให้ความเป็นเลิศในการศึกษาปฐมวัย จุดมุ่งหมายคือการสรรหาแนวคิดใหม่ๆ สำหรับพื้นที่ทำกิจกรรมของนักเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้รูปทรงของโรงเรียนหรือพื้นที่สันทนาการต้องดึงดูดความสนใจของเด็กเล็กได้ ด้วยความคิดนี้จึงออกแบบให้มีความโค้งมน โค้งเว้า มีห้องเรียนที่ไม่อาจกำหนดขนาดได้สำหรับกิจกรรมต่างๆ สำหรับผนังกระจกโค้งมนบานใหญ่ เปรียบเสมือนชั้นบางๆ ที่คั่นกลางระหว่างชั้นเรียนและพื้นที่ทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโปรแกรมที่เปิดสอน

โปรแกรม Creche
สำหรับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี เข้าเรียน 3 - 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.30 - 11.30 น. เน้นให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม

โปรแกรม Toddlers
สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี เข้าเรียน 3 - 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 12.00 น. เด็กวัยหัดเดินจะเน้นพัฒนา 3 ด้าน คือ 1.ด้านบุคคล 2.พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 3.การสื่อสาร ภาษาและพัฒนาการ

โปรแกรม Nursery
สำหรับเด็กอายุ 3 - 4 ปี เข้าเรียน 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 14.00 น. เริ่มสอนความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ แต่ยังมีการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้ของเด็ก

โปรแกรม Reception
สำหรับเด็กอายุ 4 - 5 ปี เข้าเรียน 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 14.00 น. พัฒนาความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ และสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรและเสียง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการอ่าน

โปรแกรม Year 1
สำหรับเด็กอายุ 5 - 6 ปี เข้าเรียน 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 14.00 น. เริ่มมีการเรียนการสอนเป็นรายวิชา โดยวิชาที่สอนในช่วงชั้นที่ 1 คือ ศิลปะและการออกแบบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและเทคโนโลยี ดนตรี วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และการศึกษาความเป็นพลเมือง

โปรแกรม Thai Language cnd Culture
เป็นโปรแกรมพิเศษที่จะสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้และชื่นชมภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยจะสอนในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และยังสอนให้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ โดยจะสอนเด็ก
3-5 ครั้ง/สัปดาห์ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนนานาชาติ, แนะนำโรงเรียนนานาชาติ , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนนานาชาติ ,  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ , อนุบาลนานาชาติติดต่อโรงเรียน

โทร : (+66) 02-864-9977
Fax : (+66) 02-864-9911
E-mail : info@kensington.ac.th
Website : www.kensington.ac.th


แผนที่โรงเรียน


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนนานาชาติ, แนะนำโรงเรียนนานาชาติ , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนนานาชาติ ,  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ , อนุบาลนานาชาติ


Facebook Comment