โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม


โรงเรียน,อนุบาล,โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า,แนะนำโรงเรียน,โรงเรียนลูก,โรงเรียนอนุบาล,หาโรงเรียน,เด่นหล้าเพชรเกษม,เด่นหล้า เพชรเกษม
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ที่เพชรเกษม เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีเพียง 3 ห้องเรียน และนักเรียน 17 คน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทยและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการ (Denla Integrated Program: D.I.P.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Denla English Program: D.E.P.) และได้เปิดอนุบาลเด่นหล้า สาขาพระราม 5 ในปี 2549


หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูก


เก่งอย่างสร้างสรรค์...กับหลักสูตรบูรณาการ (Denla Integrated Program: D.I.P.)
ลูกๆ จะได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัย โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีการผสมผสานความรู้และทักษะในกิจกรรมต่างๆ เรียนและเล่น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ หลักสูตรบูรณาการนี้จะมีนักเรียนห้องละประมาณ 25 คน


เก่งอย่างมั่นใจ...กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Denla English Program: D.E.P.)
ลูกๆ มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลูกจะได้พูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนตลอดเวลา ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการฟัง-พูดภาษาจีนซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สามที่สำคัญ และยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย หลักสูตรภาษาอังกฤษมีนักเรียนห้องละไม่เกิน 16 คน


ลูกมีพัฒนาการรอบด้าน...ผ่านกิจกรรมหลากหลาย

นอกจากวิชาการแล้ว ลูกๆ ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย และสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ


ลูกได้รับการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม
ลูกได้รับการฝึกฝนด้านคุณธรรม ฝึกสมาธิ ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม

ลูกมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสมกับวัย
ลูกได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว บุคลิกภาพ จินตนาการ และความกล้าแสดงออก

ลูกมีความคิดสร้างสรรค์

ลูกรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการกล้าแสดงออก และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ

ลูกสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ดี
ลูกได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรม เกม และเพลงต่างๆ


กิจกรรมเสริมนอกเวลาโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนได้เปิดกิจกรรมคอร์สพิเศษนอกเวลา ทั้งหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 5 ด้านที่สำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ พัฒนาการด้าน IQ พัฒนาการด้านภาษา และพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยทางโรงเรียนได้เปิดกิจกรรมคอร์สพิเศษนอกเวลาแบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภทตามพัฒนาการ 5 ด้านดังนี้

1) ร่างกายแข็งแรง: Tumble Tots, เทควันโด, K-Dance, ว่ายน้ำ, ฟุตบอล

กิจกรรมเสริมพิเศษในกลุ่มนี้จะเน้นด้านพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากล้ามเนื้อ การใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว รวมถึงฝึกสมาธิของเด็กอีกด้วย2) บุคลิกภาพ: พัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดง, Denla Bubble Yoga, บัลเล่ต์, รำไทย
คอร์สพิเศษในกลุ่มนี้จะเน้นด้านพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การพูด การแสดง และฝึกสมาธิ
3) ส่งเสริม IQ: Denla Mental Maths (เด่นหล้า จินตคณิต), Denla Little Lab, พิเศษวิชาการ, I Can Do, เด่นหล้ามุ่งหน้าติวสาธิต
คอร์สพิเศษในกลุ่มนี้จะเน้นด้านพัฒนาการด้านความคิด การแก้ปัญหา อย่างมีกระบวนการ และมีเหตุผล
4) เก่งภาษา กล้าพูด: English, Piglet Club, Panda Club, ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สพิเศษในกลุ่มนี้จะเน้นด้านพัฒนาการด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาต่างๆ
5) ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ: ศิลปะ, Denla Cooking Club, ไวโอลิน (กลุ่ม), ดนตรี (กลุ่ม), ดนตรีตัวต่อตัว (กลอง เปียโน กีตาร์ ขิม ขับร้อง)
คอร์สพิเศษในกลุ่มนี้จะเน้นด้านพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ และการกล้าคิดนอกกรอบ โดยในแต่ละด้านจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และนักเรียนได้เลือกเรียนในกิจกรรมที่ตรงกับพัฒนาการด้านที่ต้องการ


บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

อนุบาลเด่นหล้า มีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้

รถโรงเรียน

รถโรงเรียน คือหนึ่งในบริการที่โรงเรียนเด่นหล้าให้ความสำคัญสำหรับนักเรียนวัยอนุบาลนี้ เพื่อให้บริการและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในแต่ละวันได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกเส้นทาง พร้อมดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ ของคนขับรถและคุณครูประจำรถทุกๆ คัน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีครอบคลุมทุกเส้นทางบริการนักเรียนด้วยรถตู้โดยสาร โดยการจัดระบบจัดแบ่งโซน แบ่งเขต ให้รถโรงเรียนสามารถบริการครอบคลุม รับ-ส่ง นักเรียนถึงบ้านได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงทุกเส้นทาง และพร้อมเพิ่มการบริการให้เพียงพอต่อความต้องการได้ตลอด


เอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน เพื่อมาตรฐานที่ดี และมั่นใจได้ในความปลอดภัย
- รถตู้ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานและได้รับการตรวจสอบ ดูแลรักษาให้มีความสะอาด และเช็คสภาพให้พร้อมบริการในทุกๆ วัน
- เรามีการสำรวจเส้นทางทุกครั้งเพื่อความพร้อมก่อนการรับ-ส่ง นักเรียน ป้องกันปัญหาผิดเส้นทาง และตรวจสอบช่วงเวลา-ความหนาแน่นของรถ เพื่อรักษาเวลาให้ดีที่สุด
- ไม่พลาดการติดต่อด้วยระบบ GPS ที่สามารถดูเส้นทางการวิ่งและควบคุมความเร็วของรถได้ตลอดช่วงเวลา
- พนักงานขับรถที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการฝึกอบรมในด้านการให้บริการ การขับขี่ และดูแลความปลอดภัย 2 ครั้งต่อปี รวมทั้งยังมีการตรวจสุขภาพ ตรวจหาสารเสพติด เพื่อรักษามาตรฐานผู้ขับขี่ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
- คุณครูประจำรถที่ใส่ใจและเน้นเป็นพิเศษในด้านการดูแลเด็กขณะเดินทาง ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถ ระหว่างการเดินทาง จนส่งถึงจุดหมาย โดยจะมีการอบรมในด้านการดูแล ควบคุมนักเรียน และสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ครั้งต่อปี
- มั่นใจในความปลอดภัยการรับ-ส่งนักเรียนถึงผู้ปกครองโดยตรง ด้วยแบบฟอร์มให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อทุกครั้งในการรับ-ส่ง
- ตรวจเช็คภายในรถทุกครั้งที่มาถึงโรงเรียน โดยครูประจำรถ ครูเวรประจำวัน และครูฝ่ายโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นักเรียนตกค้าง หรือแม้แต่สัมภาระ สิ่งของต่างๆ ของนักเรียนที่อาจทำตกไว้

โครงการดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน
สุขภาพของน้องๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปกครอง ในการดูแล ตรวจสอบ คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อไปยังนักเรียนคนอื่นๆ โดยทางโรงเรียนมีการคัดกรองเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การคัดกรองโดยผู้ปกครอง โดยครูประจำรถโรงเรียน การคัดกรองที่จุดตรวจก่อนเข้าโรงเรียน ตลอดจนการคัดกรองโดยคุณครูประจำชั้น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนเด่นหล้าทุกคน


ห้องพยาบาล
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกด้านงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนจากโรงพยาบาลพญาไท 3 โดยจะมีตัวแทนจากทีมพยาบาลอยู่ประจำทุกวัน เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
เนื่องจากในช่วงหน้าฝน เด็กวัยนี้มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย และเป็นช่วงที่โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนทุกปีในช่วงเวลาก่อนเข้าฤดูฝน


โครงการ Kids To Car
เพื่อความสะดวกในการรับนักเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน ลดเวลาในการจอดรถและรอรับน้องๆ ทางรร.ได้จัดโครงการ Kids To Car ขึ้น โดยได้สร้างระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในช่วงเวลา 15.30-16.00 น. โดยผู้ปกครองเพียงแค่ยื่นบัตรรับนักเรียนที่จุดรับบัตรแรก เพื่อให้คุณครูสแกนบัตรโดย จากนั้นผู้ปกครองสามารถวนรถไปยังจุดรับนักเรียนโดยจะมีคุณครูพาน้องมารอขึ้นรถอย่างรวดเร็วทันใจ และปลอดภัยค่ะ


mydna การตรวจลายเส้นผิว
ทางรร.ได้นำนวัตกรรมการตรวจสอบลายเส้นผิวของน้องๆ เพื่อให้ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูผู้สอนมีความเข้าใจในตัวน้อง และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถสนับสนุนและสอนน้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ


โครงการแนะแนวสอบเข้าชั้น ป.1
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้น ป.1 ในโรงเรียนประถมที่มีคุณภาพ นอกจากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแล้ว ผู้ปกครองก็ควรให้ความร่วมมือ และเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้จัดโครงการแนะแนวการสอบเข้าชั้น ป.1 เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ การเตรียมความพร้อมให้แก่ลูก รวมทั้งข้อมูลของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตื่นตัว และสามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับลูก


กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนประถม
ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพาน้องๆ ไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถม เพื่อให้น้องๆ เกิดความรู้สึกคุ้นเคย ไม่ตื่นกลัวต่อสถานที่เมื่อถึงเวลาไปสอบจริง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ห้องเรียนโปร่งโล่งสบาย
ห้องเรียนทุกห้องได้รับการออกแบบมาให้โปร่ง โล่งสบาย สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวก และนวัตกรรมใหม่ๆ ครบครัน ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมกระดานไวท์บอร์ด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นชอล์ค ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระดับแสงภายในห้องเรียนทุกห้องผ่านการคำนวณระดับแสงอย่างเหมาะสม


รับ-ส่งสะดวก

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ การจราจรสะดวกสะบาย ผู้ปกครองสามารถจอดรถ หรือเวียนรถ รับ-ส่ง บุตรหลานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในกรณีฝนตกสามารถขับรถนำบุตรหลาน ส่งถึงอาคารเรียนได้อย่างปลอดภัย
บรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

เรียนรู้ผ่านบรรยากาศและสื่อการเรียนรู้หลากหลาย จากห้องประกอบการต่างๆ ดังนี้
- มินิเธียเตอร์
- ห้องสมุด (Neo Library)
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องActive Learning
- Kids universe
- Gymnasium
- ห้องประชุมความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า


ลูกปลอดภัย

อนุบาลเด่นหล้าคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นประการสำคัญที่สุด ดังนั้นโรงเรียนจึงมีมาตรการต่างๆที่เคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้


การรับ-ส่งนักเรียน
ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์ ในการรับส่งนักเรียนทุกครั้งผู้ปกครองต้องนำบัตรรับนักเรียน ที่ติดรูปผู้ปกครองมาแสดงต่อคุณครู


การป้องกันอุบัติภัย
นักเรียนทุกคนผ่านการฝึกซ้อม ป้องกันอุบัติภัยเป็นประจำทุกเดือน อย่างคล่องแคล่ว เป็นระเบียบ และไม่ตื่นกลัว นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) สปริงเกลอร์ (Sprinkler) เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ถังน้ำยาเคมี สายฉีดน้ำ และสัญญาณเตือนภัยไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน

รถโรงเรียน

- พนักงานขับรถทุกคนผ่านการคัดเลือก และอบรมอย่างเข้มงวดจากโรงเรียน
- ภายในรถประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยครบถ้วน
- มีคุณครูประจำคอยดูแลรับ - ส่งนักเรียน ถึงมือผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อ รับ-ส่งทุกครั้ง
- มีการติดตั้ง GPS รถโรงเรียนทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วในการขับรถ


อาคารสถานที่
- โรงเรียนติดตั้งระบบ CCTV ในบริเวณต่างๆ ทั่วอาคาร
- มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดตลอดทั้งวัน
- ขอบมุมไร้เหลี่ยม เด่นหล้าใส่ใจในความปลอดภัยของบุตรหลานแม้เพียงจุดเล็กน้อย
- เครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นปลอดภัย มีการป้องกัน ตรวจสอบสภาพสม่ำเสมอ คุณครูกำกับดูแล และอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา

มีกรมธรรม์คุ้มครอง

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนักเรียนได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ที่โรงเรียน ได้จัดทำให้แก่นักเรียนทุกคนโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั่วถึง
ในแต่ละชั้นเรียนจะมีคุณครูประจำชั้น และครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีสถานที่ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
229/1-8 ปากทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม 102 บางแค กทม. 10160


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

โทร. 02-809-1793
โทรสาร. 02-809-4209


อีเมล์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
E-mail : infor1@denlaschool.com


เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
>>www.denlaschool.comบทความแนะนำ

40 ยังแจ๋ว
10 เรื่องต้องรู้เพื่อเข้าใจสมอง
10 มาตรการ ป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ
​นวดปากลูกเป็นประจำ ช่วยลูกพูดชัด

Facebook Comment