โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประวัติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ปัจจุบันมีพระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เป็นผู้อุปการะของโรงเรียน

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นตามดำริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายหลังจากการสร้างวัดประชาธิปไตย (ปัจจุบันคือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาแล้วสิบสองปี ตามแนวคิดในการสร้างโรงเรียนคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก "บ-ว-ร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน) โดยใช้ที่ดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารส่วนหนึ่ง เป็นที่ตั้งสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู

ภายในพื้นที่โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัก 3 อาคาร โดยอาคารแรก (อาคารสาธิต 1) สร้างขึ้นพร้อมโรงเรียนในปี พ.ศ. 2496 และนอกจากนี้ยังมี ศูนย์ฝึกกีฬา สำหรับ บาสเกตบอล เทนนิส เปตอง และกีฬาอื่นๆ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับคุณภาพในระดับดีมากใน ด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู


มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู โดยทางโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมากทั้ง 3 ด้าน
ระบบการเรียนการสอน

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนระบบ 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นละ 4 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 3 ห้องเรียน) มีจำนวนนักเรียนชาย-หญิงทั้งหมดประมาณ 1,100 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน 3 แผนการเรียน คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดทำการสอนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เป็นปีแรก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพิเศษ "Intensive English Program" อันเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 5 คาบต่อสัปดาห์ และชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย 1 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมทักษะให้มีความเป็นเลิศในภาษาอังกฤษเพื่อนำใปใช้จริงในอนาคต โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรก


ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีอยู่ 2 ประเภทคือ

1. ประเภทโควตาพิเศษ คัดเลือกจากนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และปทุมธานีบางส่วน) โรงเรียนละ 2 คน ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนฯอีกครั้ง เพื่อให้ได้นักเรียนระบบโควตาพิเศษเพียง 30 คนต่อปีการศึกษา การคัดเลือกประเภทนี้จะรับเฉพาะการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ Intensive English Program) เท่านั้น
โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม และจัดสอบในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีการศึกษา

2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยชุดทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนฯ โดยแบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(Intensive English Program)ทั้งหมด รับประมาณ 150 คน ต่อปี

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) รับประมาณ 5 คน ต่อแผนการเรียน

โดยการสอบประเภทนี้จะประกาศรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม และจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีการศึกษา


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระพิฆเนศวร และ พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 9


สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ชมพู


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสน


วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนโครงการพิเศษ ที่มุ่งเสริมสร้างนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นคนดีของสังคม


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2. เป็นแหล่งการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่
3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
การเดินทาง

1. ประตูถนนแจ้งวัฒนะ (ประตูหลัก) รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ ของ ขสมก. ได้แก่ สาย 52, 59 [12] , 95 ก[13], 150(รถเอกชนร่วมบริการ)[14], 356(รถร่วม), 524(รถเอกชนร่วมบริการ), 554[15] และรถประจำทางสวัสดิการกองทัพอากาศ (ปากเกร็ด - ดอนเมือง - สะพานใหม่)

2. ประตูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนพหลโยธิน เขตบางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุ)[16] ของ ขสมก. ได้แก่ สาย 26, 29, 34, 39, 59, 63, 95, 107, 114, 126, 129, 185, 503, 520, 522 และ 543 โดยลงที่ป้ายวัดพระศรีมหาธาตุ ผ่านเข้าไปทางด้านหลังวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อเข้าสู่ประตูด้านหลังที่เชื่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บริเวณหอพักนักศึกษา พระนครนิเวศ)


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220


โทรศัพท์
02-521-0690


เวลาทำการ
8:30-16:30


โทรสาร
02-521-7187


เว็บไซต์
www.wpm.ac.th


Email
komvech@wpm.ac.th , wpm@wpm.ac.th

Facebook Comment