โรงเรียนชินวร

หาโรงเรียนให้ลูก, ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น, โรงเรียนชินวร, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเขตบึงกุ่ม, อนุบาล, ประถม, มัธยม

:: ความเป็นมา ::
โรงเรียนชินวร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระครูญาณวิศิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 เดิมมีเนื้อที่ 1 ไร่ 26 ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรียนอนุบาลเพียงหลังเดียว เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 มีนักเรียน 34 คน ในปีต่อมามีนักเรียนจำนวน 98 คน และเพิ่มชั้นเรียนทุกปี จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 4 ไร่ 174 ตารางวา รวมปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 200 ตารางวา


ความหมาย โรงเรียนชินวร
ชิน
หมายความ ผู้ชนะ
วร หมายความ ประเสริฐ


:: ประเภทของโรงเรียนสามัญ ::
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเปิดปีแรกเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ต่อมาขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2531 ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นตามความต้องการของชุมชน

หาโรงเรียนให้ลูก, ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น, โรงเรียนชินวร, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเขตบึงกุ่ม, อนุบาล, ประถม, มัธยม:: สัญลักษณ์โรงเรียนชินวร ::
เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของคณะครูและนักเรียนเป็นที่รวมของความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ อย่างมีเหตุผล เพื่อร่วมกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์และปรัชญาของโรงเรียน สัญลักษณ์ นอกจากคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวแล้ว ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงไว้ในรายละเอียดของตราโรงเรียนชินวร อีกหลายประการ นั่นคือ

1. โล่ ซึ่งเป็นโครงร่างที่สำคัญที่สุดของสัญลักษณ์โรงเรียนชินวร เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติอันยาวนาน และเกียรติอันสูงส่งของโรงเรียนชินวร บริเวณกลางของโล่มีกรอบเด็กนักเรียนกำลังนั่ง ทำงานอยู่ที่โต๊ะ ส่วนบนของภาพมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า CHINAVORN มีความหมายว่านักเรียนของโรงเรียนชินวร เป็นผู้มีความตั้งใจ มีความขยัน และมีความมานะอดทนที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้สำเร็จให้จงได้

2. บริเวณส่วนบนและส่วนข้างมีดอกบัวและดอกเข็ม ดอกบัว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเปรียบได้กับ ดอกบัว 4 เหล่า ได้แก่ บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ และบัวใต้โคลนตม ดอกเข็ม เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเฉลียวฉลาด สติปัญญาหลักแหลม และเป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ รวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น

3. คติพจน์ส่วนล่าง "ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู" เป็นหลักธรรมประจำใจของนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่คุณค่ายิ่งของโรงเรียนชินวร


ปรัชญาของโรงเรียน "ความรู้ คู่ ความดี"
ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง
ความดี หมายถึง การกระทำหรือประพฤติสิ่งที่ถูกต้อง


สีประจำโรงเรียน "ฟ้า – ขาว"
ฟ้า หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
สีฟ้า หมายถึง ความรู้
สีขาว หมายถึง ความดี


การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน ถึง มีนาคม


แนวการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนชินวรใช้แนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กันไป การปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการดำเนินการดังนี้

 1. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language)
  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน แบ่งตามมุมต่างๆ เช่น มุมนิทาน มุมสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ และปรับเปลี่ยนตามความสนใจของนักเรียน เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งได้รับคำชี้แนะช่วยเหลือโดยครูฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกรู้จักทำงานเป็นทีม เน้นทักษะด้านภาษาไทย-อังกฤษ, กระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสาร ตลอดจนฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สามารถนับเลข บวก เลข ได้ตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบบูรณาการ
 2. การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
  ตามความสนใจของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงการ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ ค้นคว้า และร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ และเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเหมาะสม
 3. เน้นทักษะกระบวนการคิด
  จัดกิจกรรมบูรณาการและเทคนิคการตั้งคำถามแบบเน้นกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  เน้นความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และเพื่อนร่วมห้อง ฝึกให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และกล่าววาจาไพเราะในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเสริม

 • ว่ายน้ำ
 • ดนตรี
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • คอมพิวเตอร์


หาโรงเรียนให้ลูก, ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น, โรงเรียนชินวร, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเขตบึงกุ่ม, อนุบาล, ประถม, มัธยม

การจัดการเรียนการสอนระดับประถม
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทักษะทางด้านความคิด ทักษะทางด้านการคำนวณ ฯลฯ โดยผ่านจากกระบวนการสอนของครูผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ สื่อ และห้องประกอบการต่างๆของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย

 • ห้องศูนย์พัฒนาทางคณิตศาสตร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดาราศาสตร์
 • ห้องสวนพฤกษศาตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องสมุด
 • ห้อง ICT
 • ห้อง Interactive Roomการพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ (EQ)
นอกจากการพัฒนาทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญาและภาวะทางอารมณ์ โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามอย่างเหมาะสม โรงเรียนของเรายังตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีโดยการจัดชั่วโมงเรียนธรรมะกับพระอาจารย์เป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งยังมีการร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยการลงมือปฏิบัติโครงงานเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรายังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของธรรมชาติ และระบบนิเวศ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความสะอาด และร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้กิจกรรมเสริม

 • ว่ายน้ำ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ดนตรีสถานที่ตั้ง
โรงเรียนชินวร
24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240โทรศัพท์
0-20377-9889 , 0-2374-3005


โทรสาร
0-2374-5097


E-Mail
chinavorn@gmail.com


เว็บไซต์
http://www.chinavorn.ac.thFacebook Comment