โรงเรียนอนุบาลสาริน พัฒนาการในวัยเด็กสำคัญที่สุด

แนวการสอนของโรงเรียนอนุบาลสาริน

โรงเรียนอนุบาลสารินตระหนักดีว่าพัฒนาการในวัยเด็กมีความสำคัญมากที่สุด โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ประยุกต์ ซึ่งเน้นการเตรียมความพร้อม ผสานกับการสอนวิชาการ โดยประยุกต์ให้เข้ากันอย่างสมดุล

อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาลสาริน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล,  ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม
เน้นให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขแต่สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและ English ด้วยนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการประกอบด้วย กิจกรรมฐานพหุปัญญา กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และ การเรียนแบบโครงการ Project Approach ล้วนปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสอดแทรกการฝึกสมาธิในกิจกรรมประจำวันของเด็กๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็กๆ ให้อ่อนโยน ใจเย็น อารมณ์ดี มีความสุข และมีจินตนาการเหมาะสมกับวัย เด็กๆ จะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากคณะครูและผู้ช่วยครูที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้รับการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

วิสัยทัสน์ของผู้บริหารโรงเรียน

ในระยะเวลา 3 ปี โรงเรียนอนุบาลสารินจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับสากล มีชื่อเสียง พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาอังกฤษ และมีระเบียบวินัย มีอุปนิสัยใฝ่รู้ โดยได้ตั้งปณิธานไว้ ดังนี้

วัฒนธรรม นำหน้า ภาษาเด่น
เรียนปนเล่น เน้นคุณธรรม นำวิถี
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี
พุทธศาสน์ นำชีวี ที่สาริน

ระดับชั้นการศึกษาที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอนหลักสูตร

  • ระดับเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ปี)
  • ระดับอนุบาล 1 – 3 หลักสูตรสามัญ
  • ระดับอนุบาล 1 – 3 หลักสูตร English Program


สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนเหมือนบ้าน ในพื้นที่กว่า 1 ไร่ มีต้นไม้ ร่มรื่น สนามเด็กเล่นปลอดภัย ห่างไกลมลพิษ มีสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

ความสำเร็จของนักเรียน

เด็กๆ ทีจบชั้นอนุบาล 3 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อป.1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น ร.ร.เซนต์คาเบรียล ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ฯ ร.ร.ราชินีบน (ฝ่ายประถม) ร.ร.สาธิตฯ สุนันทา (ฝ่ายประถม) ร.ร.ราชวินิต ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

alt

เบอร์โทรศัพท์ 02 241 1882 / www.anubansarin.com /

E-mail : anubansarin@hotmail.com

www.facebook.com / Search : anubansarin

Facebook Comment