สอนลูกสองภาษา เด็กสองภาษา พัฒนา EF ได้ดี

    EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้
 
การสอนภาษาที่ 2 ให้ลูก หรือการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษา เป็นเรื่องที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นได้เร็ว นอกจากลูกจะได้ทักษะทางภาษาที่ดีแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมองในส่วนของ EF ด้วย เนื่องจาก เด็กที่ได้ฝึกทั้งสองภาษานั้น จะทำให้สมองของเขาได้ฝึกทักษะ EF พื้นฐาน
 • Working Memory = จำเพื่อใช้งาน  จดจำแยกแยะเสียงที่แตกต่างได้
 • Shift &Cognitive Flexibility =  ยืดหยุ่นความคิด สลับการใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • Focus / Attention =  จดจ่อใส่ใจ  มีสมาธิจดจ่อกับเสียงที่ได้ยิน 

สำหรับลูกวัย 0 -1 ปี การเริ่มต้นการเลี้ยงดูที่ดีถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ สิ่งต่างๆในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะ EF ก็จะทำได้ง่ายขึ้นและต่อเนื่อง

การสอนลูกสองภาษาตั้งแต่ยังเด็กนั้น จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยหลักของการฝึกลูกสองภาษานั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะ เพื่อเป็นการฝึกความคุ้นชินให้กับเด็ก คือ ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่พูดภาษาไทย อีกคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับลูกเท่านั้น อย่าสลับไปมา เพราะอาจสร้างควาสับสนให้กับเจ้าหนูน้อยได้ เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจะสื่อสารกับคุณแม่ต้องภาษาไทย หรือสื่อสารกับคุณพ่อต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ 
 
EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย
 1. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน
 2. Inhibitory Control การยั้งคิด
 3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
 4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
 5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
 6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
 7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
 8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
 9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

Facebook Comment