Update นิทานพัฒนา EF ปี 2017

การอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริม EF ในเด็ก
 
นิทาน , นิทานเด็ก , ทักษะ EF , เทคนิคพัฒนา EF , update , หนังสือนิทาน, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้
 
ในกระบวนการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟังนั้นมีทักษะ EF หลายด้านพัฒนาขึ้นในสมองของเด็กเสมอ  ได้แก่  การจดจ่อตั้งใจฟัง (Attention) เด็กต้องยั้งใจตนจากการไปทำกิจกรรมอย่างอื่น (Inhibitory Control)  เด็กได้คิด รู้สึก หรือจินตนาการไปตามเนื้อหา โดยนำข้อมูลใหม่ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมในสมอง (Working Memory) หากข้อมูลใหม่แตกต่างไปจากข้อมูลเดิม เด็กอาจเกิดการปรับเปลี่ยนความคิด (Cognitive Flexibility)  ยามที่นิ่งฟัง  ภาวะอารมณ์ของเด็กจะสงบ หรือไหลลื่นไปตามท้องเรื่อง (Emotional Control) บางครั้งเนื้อหาอาจพาให้เด็กได้สะท้อนคิดกลับมาถึงตนเอง (Self- Monitoring)

นอกจากกระบวนการอ่านที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF เป็นพื้นฐานแล้ว เนื้อหาของหนังสือเด็กแต่ละเล่ม ยังอาจมีจุดหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติมขึ้นไปอีก เช่น หนังสือที่มุ่งส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง การกล้าคิดริเริ่ม การวางแผนการงานหรือการมีความมุ่งมั่นพากเพียร เป็นต้น

ผู้ใหญ่จึงควรอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะอ่านให้เด็กฟัง เพื่อเข้าถึงสาระ จุดหมาย หรือกระบวนการที่มีทักษะสมองEF สอดแทรกอยู่จะได้อ่านให้เด็กฟังอย่างมีอรรถรสนำไปสู่การพัฒนา EF ได้อย่างมีชีวิตชีวา และเมื่ออ่านแล้ว ผู้ใหญ่ควรตั้งคำถาม ชวนเด็กคิด วิเคราะห์ หรือจินตนาการไปกับเรื่องราวในหนังสือ อย่างแยบคาย มิใช่เพื่อทบทวนความจำหรือตอบให้ตรงเนื้อเรื่องเท่านั้น หากเพื่อให้เรื่องราวในหนังสือนำไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ เติมเต็มประสบการณ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หลังอ่านหนังสือ ผู้ใหญ่อาจพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือใช้กิจกรรมที่ผู้เขียนแนะนำไว้ท้ายเล่ม มาให้เด็กได้ลงมือทำในหลากหลายรูปแบบก็จะเป็นการฝึกฝนสร้างเสริมทักษะสมอง EF ด้านต่างๆ ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้และแข็งแรงยิ่งขึ้น

 
นิทาน , นิทานเด็ก , ทักษะ EF , เทคนิคพัฒนา EF , update , หนังสือนิทาน, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้
 
เทคนิคในการพัฒนาทักษะ EF และการอ่านไปด้วยกัน

1.สำรวจก่อนว่า EF แต่ละด้านของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือไม่
หากทักษะสมอง EF ด้านใดอ่อนแอ ก็ควรจะต้องพัฒนาส่งเสริม EF ด้านนั้นๆ ไปด้วยเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องความจำเพื่อใช้งาน อาจลองฝึกฝน EF ด้วยการใช้เทคนิคช่วยจำ เช่น ผ่านการเล่นเกมที่มีกติกาที่เด็กต้องจำ ให้ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วมาเล่าให้ฟัง ฯลฯ หากมีปัญหาด้านการจดจ่อ อาจให้เล่นบล็อกหรือทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้มีใจจดจ่อนานๆ ฯลฯ ในที่สุดจะพบว่า กิจกรรมส่งเสริม EF เหล่านี้จะส่งผลดีต่อความสามารถในการเข้าใจการอ่านไปด้วย

2.อ่านหนังสือกับลูกบ่อยๆ และสม่ำเสมอ มีงานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่ประเมินว่าลูกของตนมี EF ดี ในด้านการยั้งคิดไตร่ตรองกับความจำเพื่อใช้งานสูง (Inhibition and Working Memory) จะเป็นพ่อแม่ที่อ่านหนังสือกับลูกที่บ้านบ่อย

3.พูดคุยเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรมการอ่านกับเด็ก EF ของเด็กสัมพันธ์กับการที่ผู้ใหญ่มีการพูดคุยเพิ่มเติมระหว่างอ่านหนังสือกับเขา รูปแบบการพูดคุยระหว่างอ่านหนังสือ ได้แก่
 • พูดคุยเพื่อสร้างการเชื่อมต่อความรู้ (Connection) เชื่อมเรื่องราวในหนังสือที่กำลังอ่านกับเรื่องอื่นๆ ที่เด็กเคยพบในชีวิตประจำวัน เช่น อ่านหนังสือที่มีเรื่องฟ้าแลบ ก็ชวนลูกคิดว่า “เวลาที่ฟ้าแลบ มักจะมีอะไรตามมาด้วย” (เป็นการฝึกในเรื่องการจำ การจดจ่อ การยืดหยุ่น ย้ายจากเรื่องในหนังสือไปยังเรื่องอื่น)
 • พูดคุยเพื่ออธิบาย (Explanations) เชื่อมต่อเหตุการณ์ที่อ่านในหนังสือเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในความเข้าใจของเด็ก เช่น “เด็กๆ ในเรื่องนี้เสียใจมาก เพราะต้นไม้ที่พวกเขาปลูกแห้งตาย ต้นไม้ที่ไม่ได้น้ำ ก็ต้องตายทั้งนั้น”
 • เล่าแบบมุ่งให้เข้าใจเฉพาะเรื่อง (Narratives) เน้นให้เด็กได้คิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อันนี้ก็เหมือนกับที่เด็กๆ เห็นเวลาไปร้านหมอ”
 • พูดคาดการณ์ (Predictions) ให้เด็กลองคิดด้วยคำถามว่า ถัดจากเหตุการณ์นี้ในเรื่อง จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป “เด็กๆ คิดว่าแล้วพวกคนแคระจะทำอะไรต่อไป”
 • ตั้งคำถาม (Test Questions) ผู้ใหญ่ถามเด็ก ด้วยคำถามที่เด็กพอจะรู้คำตอบจากเรื่องราวในหนังสืออยู่แล้ว เช่น ชี้ไปที่รูปปลาในหนังสือ แล้วถามเด็กว่า “ปลาตัวไหนชอบกินสาหร่ายเป็นอาหาร”
4.วิธีที่เราอ่านหนังสือกับเด็ก  สำคัญไม่น้อยไปกว่าความถี่ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง หากว่าเด็กได้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในประสบการณ์การอ่าน เด็กก็จะได้รับประโยชน์ทางภาษามากกว่าแค่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง เช่น ให้เด็กเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เล่าเรื่อง แล้วผู้ใหญ่ซักถาม ขยายโอกาสให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ แล้วชื่นชมความพยายามของเด็ก จะเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
 
นิทาน , นิทานเด็ก , ทักษะ EF , เทคนิคพัฒนา EF , update , หนังสือนิทาน, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้

Update สุดยอดหนังสือนิทานที่ช่วยพัฒนา EF ทักษะสมอง ปี 2017

สนพ. นานมี บุ๊คส์
 • มะเหมียวกับกล่องใบโต
 • มะเหมียวกับเก้าอี้ตัวเล็ก
 • แม่คนเก่งที่หนึ่งเลย
 • ไม่ทำแล้วครับ
 • หนูจ๋านั่นเสียงใคร
 • นกเอี้ยงเลี้ยงควาย
 • เจี๊ยบน้อยกับเม่นเกาลัด
 • ลองดึงดูสิจ๊ะ
 • ขนฟูจะเป็นพี่
 • ลองมองตาพ่อสิ
 • วัวดำกับวัวขาว
 • ขนฟูห่วงแม่ไก่
 • เจ้ามังกรหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
 • เจี๊ยบน้อยกับทานตะวันเพื่อนรัก
 • ร้านของชิป
 • อารมณ์นี้สีอะไรนะ
 • ลองผลักดูสิจ๊ะ
 • เพื่อนรักในป่าใหญ่
สนพ. โลกหนังสือ
 • ข้าวหอมของมะลิ
สนพ. แปลน ฟอร์คิดส์
 • ว้าว... น่ากินจัง
 • ความลับ... อร่อยจัง
 • ใบยอ นักคิดสร้างสรรค์
 • เอ๊ะ! หางของใคร
 • ฉันชอบทำงานบ้าน
 • พอดี พอดี
 • แจ๋วแหววอวดเก่ง
 • เป๋อเหลอขี้กลัว
 • เม่นน้อย น้อยใจ
 • มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
 • เจ้าหมูหูหาย
 • อะไรอยู่ในป่า
 • ไปอย่างไรดีนะ
 • ด้วงจอมพลัง
 • ห้าจี๊ดเจี๊ยวจ๊าว กับแมวหง่าวดุ๊ดุ
 • สี่เกลอพิสดาร
สนพ. ห้องเรียน
 • สมบัติหรรษาของวัวสี่เหลี่ยม
 • นอนแล้วนะพระจันทร์
 • เจี๊ยบ กลม กลม แปลงกาย
 • แม่จ๋า หนูอยู่นี่!
สนพ. คิดบวก
 • กระต่ายน้อยอยากมีเพื่อน
 • กระต่ายกับพระจันทร์
 • ระวังเม่นมาแล้ว
 • ขุด ขุด ขุด
 • ดีน่ากับทะเลดาว
 • ภารกิจของฟูฟู
 • เมลลี่ผึ้งน้อยผจญภัย
สนพ. เก้าแต้ม
 • ตุ๊ ต๊ะโตง เต็ง
 • หนูกับพระจันทร์เนยแข็ง
 • ปูก้ามใหญ่
สนพ. อักษรา ฟอร์คิดส์
 •  พี่มอนตี้และน้องมิลลี่
 • หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน
 • จ๊ะเอ๋!
 • เอาคืนเขาไปนะแจ๊ค
 • เอ๊ะ! นั่นเสียงใคร
สนพ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น
 • งานสำคัญของหนูจี๊ด
สนพ. แพรวเพื่อนเด็ก
 • เขาต่อแถวอะไรกัน
 • ขึ้นอย่างไรนะ
 • ลงอย่างไรนะ 
 • ความลับของอลัน
 
นิทาน EF เล่มอื่นๆ
139 นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็กพัฒนา EF ทักษะสมองที่ต้องอ่านในปี 2016

 
 
 

Facebook Comment