139 นิทานเด็ก หนังสือสำหรับเด็กพัฒนา EF ทักษะสมองที่ต้องอ่านในปี 2016


นิทานเด็ก, หนังสือเด็ก, นิทานพัฒนาสมอง, อ่านนิทาน, การเลือกนิทาน, สอนลูกอ่านนิทาน, อ่านนิทานกันลูก, นิทานกระตุ้นความฉลาด, หนังสือนิทานได้รับรางวัล, นิทาน EF, RLG EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, สอนลูกให้ฉลาด

หนังสือเด็กที่ได้รับการคัดสรรว่ามีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง  EF

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
= Executive Functions (EF)         
คือ กระบวนการในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำ  ซึ่งได้รับการฝึกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะสมอง ทำให้“คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งยวด ทั้งต่อความสำเร็จในการ เรียน การทำงานอาชีพ  การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆต่อไปตลอดชีวิต

EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ (3 X 3) ได้แก่


นิทานเด็ก, หนังสือเด็ก, นิทานพัฒนาสมอง, อ่านนิทาน, การเลือกนิทาน, สอนลูกอ่านนิทาน, อ่านนิทานกันลูก, นิทานกระตุ้นความฉลาด, หนังสือนิทานได้รับรางวัล, นิทาน EF, RLG EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, สอนลูกให้ฉลาด
กลุ่มทักษะพื้นฐาน
 1. Working memory = ความจำที่นำมาใช้งาน หรือ ความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ
 2. Inhibitory Control = ความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรองควบคุมแรงอยากหยุดคิดก่อนที่จะทำหรือพูด
 3. Shiftingหรือ Cognitive Flexibility = ความสามารถในการยืดหยุ่นพลิกแพลงปรับตัว เป็นจุดตั้งต้นของการคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์
 
กลุ่มทักษะกำกับตนเอง
 1. Focus Attention = ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก
 2. Emotional Control = ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับอารมณ์ไม่ให้รบกวนผู้อื่น ไม่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดง่าย
 3. Self-Monitoring = คือ การประเมินตนเองรวมถึงสะท้อนผลการทำงาน เพื่อหาจุดบกพร่อง แล้วแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

กลุ่มทักษะปฏิบัติ
 1. Initiating = ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำ กล้าคิดกล้าทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 2. Planning and Organizing = การวางแผนและดำเนินการตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย เห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ จัดระบบ จนถึงการดำเนินการ และประเมินผล
 3. Goal- Directed Persistence = ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมายมุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรคและล้มแล้วลุกได้

ทักษะเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  เพื่อให้เกิดการ “ฝังชิป”เป็นโครงสร้างในสมองของเด็ก โดยเฉพาะในวัย 3-6 ปี ซึ่งเมื่อฝังตัวแล้วก็จะคงอยู่เป็นนิสัยหรือคุณสมบัติของบุคคลไปตลอดชีวิต
 
นิทานเด็ก, หนังสือเด็ก, นิทานพัฒนาสมอง, อ่านนิทาน, การเลือกนิทาน, สอนลูกอ่านนิทาน, อ่านนิทานกันลูก, นิทานกระตุ้นความฉลาด, หนังสือนิทานได้รับรางวัล, นิทาน EF, RLG EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, สอนลูกให้ฉลาด

การอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริม EF ในเด็ก
ในกระบวนการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟังนั้นมีทักษะ EF หลายด้านพัฒนาขึ้นในสมองของเด็กเสมอ  ได้แก่  การจดจ่อตั้งใจฟัง (Attention) เด็กต้องยั้งใจตนจากการไปทำกิจกรรมอย่างอื่น (Inhibitory Control)  เด็กได้คิด รู้สึก หรือจินตนาการไปตามเนื้อหา โดยนำข้อมูลใหม่ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมในสมอง (Working Memory) หากข้อมูลใหม่แตกต่างไปจากข้อมูลเดิม เด็กอาจเกิดการปรับเปลี่ยนความคิด (Cognitive Flexibility)  ยามที่นิ่งฟัง  ภาวะอารมณ์ของเด็กจะสงบ หรือไหลลื่นไปตามท้องเรื่อง (Emotional Control) บางครั้งเนื้อหาอาจพาให้เด็กได้สะท้อนคิดกลับมาถึงตนเอง (Self- Monitoring)

นอกจากกระบวนการอ่านที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF เป็นพื้นฐานแล้ว เนื้อหาของหนังสือเด็กแต่ละเล่ม ยังอาจมีจุดหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติมขึ้นไปอีก เช่น หนังสือที่มุ่งส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง การกล้าคิดริเริ่ม การวางแผนการงานหรือการมีความมุ่งมั่นพากเพียร เป็นต้น

ผู้ใหญ่จึงควรอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะอ่านให้เด็กฟัง เพื่อเข้าถึงสาระ จุดหมาย หรือกระบวนการที่มีทักษะสมองEF สอดแทรกอยู่จะได้อ่านให้เด็กฟังอย่างมีอรรถรสนำไปสู่การพัฒนา EF ได้อย่างมีชีวิตชีวา และเมื่ออ่านแล้ว ผู้ใหญ่ควรตั้งคำถาม ชวนเด็กคิด วิเคราะห์ หรือจินตนาการไปกับเรื่องราวในหนังสือ อย่างแยบคาย มิใช่เพื่อทบทวนความจำหรือตอบให้ตรงเนื้อเรื่องเท่านั้น หากเพื่อให้เรื่องราวในหนังสือนำไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ เติมเต็มประสบการณ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หลังอ่านหนังสือ ผู้ใหญ่อาจพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือใช้กิจกรรมที่ผู้เขียนแนะนำไว้ท้ายเล่ม มาให้เด็กได้ลงมือทำในหลากหลายรูปแบบก็จะเป็นการฝึกฝนสร้างเสริมทักษะสมอง EF ด้านต่างๆ ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้และแข็งแรงยิ่งขึ้น
อ้างอิงความรู้ Executive Functions -EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
www.rlg-ef.com  หรือ www.facebook.com/พัฒนาทักษะสมอง EFนิทานเด็ก, หนังสือเด็ก, นิทานพัฒนาสมอง, อ่านนิทาน, การเลือกนิทาน, สอนลูกอ่านนิทาน, อ่านนิทานกันลูก, นิทานกระตุ้นความฉลาด, หนังสือนิทานได้รับรางวัล, นิทาน EF, RLG EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, สอนลูกให้ฉลาด

139 รายชื่อนิทานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วว่า เป็นสุดยอดนิทานที่ช่วยพัฒนา EF ทักษะสมอง ประจำปี 2016
 • สำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น
  • หัวใจแปลงร่าง
  • เด็กน้อยผู้ตามหาความสวยงาม
  • แม่ร้อง ลูกเล่น เล่ม 1
  • แม่ร้อง ลูกเล่น เล่ม 2
  • หมดท่าช้างป่าจอมโว
  • ไม้ของแม่
  • กินไม่สนขอซนก่อน
  • เจ้าหนอนจอมแทะ
  • เก็บเองเก่งจัง
  • ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ
  • ผ้าของพ่อ
  • อุตุคิดมุ
  • เล่นด้วยกันสนุกดี
 • สำนักพิมพ์คิดส์บวก
  • ศิลปินกับช้าง
  • ฮัมบี้ติดเกม
  • อารมณ์เสีย อารมณ์ดี
  • ฮัมบี้ซุ่มซ่าม
 • สำนักพิมพ์เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)
  • เจ้ามังกรตัวร้าย กับเด็กชายขี้โมโห
  • คชปักษ์สินธุ์ไม่ยอมแพ้
  • ครุฑเกเร
  • หงส์น้อยหัดบิน
 • สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง
  • สินสมุทรจอมพลัง
  • อุทัย ใจใฝ่ธรรม
  • ข้าวเม่าเขาแหลม
  • ใครจะทำให้บ้านน่าอยู่
  • ฟูฟ่องเลี้ยงน้อง
  • กลมกลม กลิ้ง กลิ้ง
  • ช้างเบิ้มกับหนูจิ๋ว
  • หนูเก่งเก่งจัง
  • พระจันทร์หงุดหงิด
  • ใครๆ ก็ยิ้ม
  • ดนตรีของเข้น้อย
  • ดูฉันวันเติบโต
  • เพื่อนรักแห่งท้องทะเล
  • หมวกวิเศษของเจ้าจุก
  • วันดีดีของหนูเก่ง
  • คุณนกฮูกนักเต้นเท้าไฟ
  • หนูนิดหนึ่งกับแม่ทั้งห้า
  • หนูเก่งตะลุยสวนสัตว์
  • นางฟ้ากาลเวลา
  • จิงโจ้น้อยสองพี่น้อง
  • กระต่ายน้อยหาเพื่อน
  • ความลับในตู้เย็น
  • ความสุขของพระราชา
  • ของขวัญตัวโต
  • เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข
  • ดอกไม้ให้ใครเอ่ย
  • มะเขือเทศยักษ์
 • สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
  • หมีน้อยผู้กล้าหาญ
  • ผ้านวมแทนใจ
  • เมื่อหัวใจสลาย
  • ความใฝ่ฝันของคุณลุงหมี
 • สำนักพิมพ์ห้องเรียน
  • ระเกะ ระกะ
  • บ้านเฮฮา ลีลาน่ารัก
  • รักกันนะกอดกันหน่อย
  • ห่าน เอ็ดตะโร อยากได้ อยากได้
  • บ้านนี้มีเด็กขี้โมโห
  • มือน้อยทำได้
  • บ้านนี้มีเงาประหลาด
  • ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ
  • เข้ให้ เข้หวง
  • ผู้กล้าแห่งป่าสีสัน
 • สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
  • เสื้อแสนสวยของสามสี
  • ขนมปังแสนอร่อยของแม่ไก่แดง
  • เจ้าชายแคระกับยาวิเศษ
  • เตี้ยกว่านี้จะดีไหมนะ
  • หัวผักกาดยักษ์
  • มดกับตั๊กแตน
  • ช้างน้อยคอยได้
  • อึ่งอ่างกับวัว
  • เล่นด้วยกันสนุกจัง
  • แม่มีหูแต่หนูมีปีก
  • เมืองใหม่ในฝัน
  • จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง
  • ลูกแมวไม่ดื้อแล้วนะ
  • หัวใจดวงอุ่น
  • หุ่นไม้ผจญภัย
 • สำนักพิมพ์บงกช คิดส์
  • งานแรกของนกน้อยกุ๊กกรู
  • ฟ้าสูงแค่ไหน
  • จำนวนล้านเยอะแค่ไหน
  • ไดโนเสาร์ตัวใหญ่แค่ไหน
  • พระราชากับเมืองไร้รอยยิ้ม
  • ต้นส้มใจดีกับกระถางขี้โมโห
  • ทะเลลึกแค่ไหน
  • คุณตู้กับชิ้นส่วนที่หายไป
  • ฉันคือคนพิเศษ
 • สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
  • ฉันชอบตัวเองจังเลย
  • ยิ่งกว่าชนะเลิศ
  • ฉันชอบเธอจังเลย
  • มืดตึ๊ดตื๋อ
  • เพื่อนผมเป็นหนุมาน
  • ขนฟูอยากเหมือนเพื่อน
  • ปูยักษ์อยากสวย
  • ห่านน้อยนักแก้ปัญหา
  • หมีน้อยจอมพลัง
  • รออีกนิดนะคนดี
  • บ้านไร่สามัคคี
  • เรื่องข้าวตังตามหาข้าวตู ชุด...ข้าวตัง กับข้าวตู คู่หูจอมซน
  • มะลิกับไมโล เตรียมตัวเที่ยวทะเล
  • ถู เตะ เป่า เขย่า สนุกจัง !
  • โจโจ้ขี้โมโห
  • ถ้วยฟูกลัวจังเลย
  • ถ้วยฟูโกรธแล้วนะ
  • ต้องดีขึ้น (อีกนิดหนึ่ง)
  • กล่องสุดถนอม
  • จุ๊ดจิ๊ดกับจิ๊ดจุ๊ด
  • หมีจอมซ่ากับกระต่ายเจ้าปัญญา
  • อายอายคนเก่ง
  • วันหนึ่งผมจะโต
  • ฉันชื่อ...เจน
  • ก้อนเมฆมีน้ำใจ
  • แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม
 • สำนักพิมพ์อักษรา ฟอร์คิดส์
  • หนูนิดขี้โมโห
  • แล้วแม่จะยังรักผมมั้ยฮะ
  • ของลูกหมีอันไหนเอ่ย
  • ลูกเป็ดลูกไก่เพื่อนรัก
 • สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
  • หมวกของลุงวงกลม
  • กิ๊บก๊าบขยันเรียน
 • ศูนย์หนังสือ สวทช.
  • ลูกอ๊อดตามหาแม่
  • อาณาจักรมด
 • สำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ็ค
  • ฟ้ามุ่ยไม่โมโหแล้วค่ะ
 • สำนักพิมพ์ Hello Kids
  • กระต่ายน้อยหนีแม่
  • ยายเช้าขับเครื่องบิน
 • สำนักพิมพ์ Happy Kids
  • เก็บได้ ให้คืน
  • กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต
  • ลูกแกะสามตัว
  • ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์
  • ผึ้งจอมขยัน
  • เจ้าหมูปิงปอง
  • บึ้กซ่าขี้โมโห
  • ลูกหมูสามตัว
  • จอมขโมยหนังสือ
  • จุด
  • รอนานหน่อยนะ
  • ชุดสวยจากปุยเมฆ
  • ของขวัญของหอยทาก
 • สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
  • ต่อทางรถไฟ
  • แค่นิดหน่อยเอง
 • สำนักพิมพ์ทองเกษม
  • ฝันหวานบ้านคุกกี้

 

Facebook Comment