ปูทางลูกชีวิตดี! มาเสริม E.Q. ตามช่วงวัยที่เหมาะสม ตั้งแต่วัยแรกเกิด-12 ปี กันเถอะ

E.Q. ย่อมาจาก Emotional Quotien คือความฉลาดทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์นั้นย่อมสำคัญกว่า IQ ความฉลาดทางสติปัญญา สำหรับแนวทางการพัฒนา E.Q. ล้วนมาจากการเลี้ยงดูร่วมกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็ก พ่อแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้าน E.Q. ตามช่วงลำดับอายุดังนี้ค่ะ

ช่วยสร้าง E.Q. ให้ลูกตามช่วงวัยได้ดังนี้...

แรกเกิดถึง 1 ปี 
สร้างความไว้วางใจพื้นฐาน โดยพ่อแม่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ ไวในการรับรู้ และตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดการยอมรับตนเอง และความไว้วางใจในสังคมแวดล้อม

อายุ  1 - 2 ปี
สร้างความสามารถควบคุมตนเอง โดยฝึกหัดการควบคุมร่างกายในการกิน  นอน และขับถ่ายอย่างเหมาะสม  ไม่เข้มงวดเกินไป ให้เด็กมีโอกาสเล่นและสำรวจสิ่งแวดล้อม โดยพ่อแม่คอยดูแลป้องกันอันตรายอยู่ใกล้ เด็กจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้น

อายุ 3 - 5 ปี
พัฒนาความคิดริเริ่มส่งเสริมให้มีโอกาสเล่นสมมติ เล่นแบบใช้จินตนาการ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น และรับฟัง สนใจ และตอบคำถามที่เด็กถาม

อายุ 6 -12 ปี
พัฒนาความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ให้โอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนในการกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งรับผิดชอบตัวเองในกิจวัตรประจำวัน การเรียน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานส่วนรวมในบ้าน


ข้อมูลจาก : www.si.mahidol.ac.th

บทความแนะนำ

Q & A แม่ท้องเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นด้วยมั้ย
วิธีคุยกับลูกวัย 0-1 ปี
10 เมนูของว่างของแม่ท้อง
3 วิธีสุดเจ๋งกระตุ้นสมองลูก ฉลาดได้ด้วยสองมือแม่

Facebook Comment